Voorwaarden Webservices Abonnement

Algemeen

Een Webservices abonnement (hierna te noemen: Abonnement) bij Fleet Complete is een bindende overeenkomst tussen de klant (hierna te noemen: Abonnee) en Fleet Complete te Sint Martens Latem.

De Webservices en de software voor de dataverwerking zijn het (intellectueel) eigendom van Fleet Complete, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen.

De Webservices en de software voor de dataverwerking worden hierna gezamenlijk verder genoemd: “de Licentie Producten”.

Door ondertekening van de opdrachtbevestiging (hierna: “de Opdrachtbevestiging”) voor het Abonnement verklaart de Abonnee zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Gebruik van Licentie Producten

Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Licentie Producten van Fleet Complete. Als Abonnee niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag Abonnee de Licentie Producten niet gebruiken. Door het gebruiken van de Licentie Producten verklaart Abonnee zich ook akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de onderhavige voorwaarden.

De Licentie Producten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële vermogensrechten zoals auteursrecht. Onder de Licentie Producten wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de door Fleet Complete beschikbaar gestelde of toegankelijk gemaakte documentatie, databasestructuur, user interface, scherm – layout, templates en toebehoren.

Abonnee dient de Licentie Producten te behandelen als elk ander door intellectueel eigendomsrecht beschermd materiaal. Het ter beschikking stellen van de Licentie Producten strekt niet tot overdracht van één of meer van deze rechten.

Onverlet overige rechten van Fleet Complete in geval van schending van haar intellectuele eigendomsrechten, eindigt het recht om toegang te krijgen tot de Licentie Producten en om die te gebruiken van rechtswege zodra Abonnee handelt in strijd met het Abonnement of een onderdeel daarvan.

Fleet Complete verleent Abonnee op grond van en gedurende de looptijd van het Abonnement onder betaling van de daarvoor overeengekomen vergoeding, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Licentie Producten, inclusief door Fleet Complete algemeen beschikbaar gestelde nieuwe versies daarvan, te raadplegen en te gebruiken conform de onderhavige voorwaarden, uitsluitend voor eigen gebruik. Onder eigen gebruik wordt in dit verband verstaan gebruik door Geautoriseerd Gebruikers (als bedoeld sub 7 hierna) van Abonnee ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van Abonnee. Het is Abonnee niet toegestaan de gebruiksrechten ter zake de Licentie Producten aan derden te leveren.

Ten behoeve van het hiervoor genoemde gebruiksrecht, krijgen, uitsluitend de Geautoriseerde Gebruikers toegang tot de op de Webservices server van Fleet Complete beschikbaar gestelde software  van Fleet Complete ten behoeve van het verwerken van de data van Abonnee.

Onder een Geautoriseerd Gebruiker wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk persoon, bij Abonnee in dienstverband werkzaam, die door Abonnee is aangewezen en door Fleet Complete is geaccepteerd om door middel van de vastgestelde log – in procedure en met een strikt persoonlijke, niet – overdraagbare toegangscode toegang te krijgen tot de Licentie Producten.

Fleet Complete behoudt zich het recht voor om juiste nakoming van deze voorwaarden te controleren.

Het is Abonnee niet toegestaan:

  • De Licentie Producten te gebruiken voor andere doeleinden dan in deze voorwaarden is omschreven, dan wel om de onderliggende programmatuur te kopiëren, bewerken, te decompileren, te disassembleren, (te trachten) de source code ervan  te achterhalen, of op enig andere wijze verandering in de Licentie Producten aan te brengen anders dan expliciet in deze voorwaarden bepaald en tenzij en tot zover dat op grond van wettelijke bepalingen van dwingend recht zou zijn toegestaan;
  • De Licentie Producten in sublicentie te geven, te verhuren of in huurkoop te geven of anderszins aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen of ter beschikking te stellen of beschikbaar te maken;
  • Tekens en kenmerken van intellectuele eigendomsrechten te verwijderen van de Licentie Producten;
  • De Licentie Producten te gebruiken ter promotie van, doorverwijzing naar, of verstrekking van onrechtmatig verkregen software, voor het begaan van en / of ter aanmoediging van het begaan van strafbare feiten door Abonnee, diens personeel of derden;

Abonnee dient zich te houden aan de geldende gedragscode voor gebruik van internet (de zogenaamde nettiquette).

Duur van het Abonnement

Het Abonnement heeft een initiële duur als bepaald in de Opdrachtbevestiging. Het Abonnement geldt als aangegaan indien Fleet Complete en Abonnee de Opdrachtbevestiging hebben ondertekend.

Onverwijld na ontvangst van de voor de eerste periode verschuldigde vergoeding (als gespecificeerd op de Opdrachtbevestiging), stuurt Fleet Complete Abonnee de autorisatiecode en log in procedure  waarmee Abonnee toegang krijgt tot de Webservices server.

Het Abonnement gaat in vanaf de datum waarop Fleet Complete een autorisatiecode aan Abonnee heeft verstrekt.

Na afloop van de initieel overeengekomen periode, wordt het Abonnement telkens voor een periode van één jaar en onder dezelfde voorwaarden verlengd.

Indien Abonnee het Abonnement wil beëindigen, dient Abonnee dat uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van de lopende Abonnementsperiode schriftelijk aan Fleet Complete te bevestigen.

Het Abonnement

Gedurende het Abonnement houdt Fleet Complete de Licentie Producten voor Abonnee beschikbaar op de Webservices server van Fleet Complete voor verwerking van de met de “fleetlog black box” verzamelde data van Abonnee.

Het Webservices Abonnement geeft de Abonnee  daarnaast het recht op gebruik van alle gedurende de duur van het Abonnement door Fleet Complete algemeen uitgegeven tussentijdse versies en updates van de Licentie Producten. Welke aanpassingen in de Licentie Producten noodzakelijk en gewenst zijn blijft uiteindelijk steeds ter beoordeling van Fleet Complete.

Een Abonnement geeft ook recht op, tegen vergoeding van de daarvoor geldende tarieven, de ondersteuning en support als bepaald in artikel 5.

Ondersteuning en Support

Fleet Complete houdt een help desk in stand voor vragen bij het gebruik van de Licentie Producten, welke help desk in het kader van het Abonnement voor Abonnee beschikbaar is. Er kunnen twee soorten calls geplaatst worden bij de help desk: de calls voor ondersteuning bij gebruik en de calls om fouten te melden (error correction calls).

Op de online helpdesk op web site van Fleet Complete: www.fleetcomplete.be kan Abonnee te allen tijde een melding plaatsen. De help desk is bedoeld voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot (de wijze van) gebruik van de Licentie Producten en het melden van verstoringen of fouten in de (werking van) de Licentie Producten. Calls worden in behandeling genomen op Werkdagen tijdens Werkuren (tussen 08.00 tot 17.30 uur op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd openbare feestdagen). De calls worden zo spoedig mogelijk behandeld. De help desk is tevens telefonisch bereikbaar op Werkdagen tijdens Werkuren op daarvoor opengestelde nummer als vermeld op de web site van Fleet Complete.

Het kan zijn dat Fleet Complete een call moet escaleren naar een andere partij (bijvoorbeeld indien de fout is terug te voeren op andere producten of diensten dan de Licentie Producten, zoals beschikbaarheid van internet, GSM of GPRS verbindingen). In dat geval zal Fleet Complete Abonnee op de hoogte houden van de voortgang en erop toezien dat de toeleverancier de verstoring zo snel mogelijk oplost.

Opdat Fleet Complete de hiervoor genoemde support services zo goed mogelijk kan verrichten, dient Abonnee aan de volgende voorwaarden te voldoen: a) de Geautoriseerde Gebruikers moeten voldoende bekend zijn met het gebruik van de Licentie Producten en b) één Geautoriseerd Gebruiker is aangewezen en gerechtigd om de help desk te raadplegen en c) alle redelijke aanwijzingen van Fleet Complete met betrekking tot het gebruik van de Licentie Producten worden in acht genomen en d) de melding is volledig en correct gedaan.

Prijzen en betalingswijze

De prijs voor het Abonnement is gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging en is gebaseerd op een bedrag per voertuig (geïdentificeerd met een kenteken) per maand en is inclusief de variabele kosten voor het verzenden van de data naar en van de Webservices server van Fleet Complete naar de “fleetlog black box” van Abonnee. Fleet Complete factureert maandelijks vooruit. Facturen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betaald te zijn. In geval van te late betaling is Abonnee de dan geldende wettelijke (handelsvertragings-) rente verschuldigd. Fleet Complete behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de Webservices server en het gebruik van de Licentie Producten te blokkeren indien Abonnee de verschuldigde vergoedingen niet (tijdig) betaalt.

Bij het aangaan van het Abonnement geeft Abonnee het aantal voertuigen op (met specificatie van het kenteken) waarop het Abonnement betrekking heeft. Dat aantal zal gedurende de looptijd van het Abonnement als minimum aantal gelden waarover de Abonnementsprijs wordt berekend. Indien Abonnee een voertuig buiten gebruik stelt, is Abonnee gerechtigd binnen het Abonnement dat voertuig te vervangen door een ander voertuig. Abonnee zal daartoe het oude kenteken afmelden en het nieuwe doorgeven. Indien Abonnee voertuigen wenst toe te voegen bovenop het overeengekomen minimum aantal, dient Abonnee dit direct te melden en zal de Abonnementsprijs de eerstvolgende maand worden aangepast. Indien Fleet Complete voertuigen beneden het minimum aantal buiten gebruik stelt, zal dat niet tot verlaging van de Abonnementsprijs leiden.

Voor een verlengde Abonnementsperiode wordt aan Abonnee automatisch op basis van dezelfde hoeveelheid voertuigen het abonnementsgeld in rekening gebracht als gedurende de initiële Abonnementsperiode aan Abonnee gefactureerd was (initieel overeengekomen en eventueel tussentijds toegevoegd). Indien Abonnee in een verlengde Abonnementsperiode de Licentie Producten voor een ander aantal voertuigen wil, dient Abonnee dat dan uiterlijk zes (6) maanden voor afloop van het Abonnementsjaar schriftelijk aan Fleet Complete te bevestigen.

Fleet Complete is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks aan te passen aan de prijsindex voor diensten. In geval van indexering wordt u één maand voorafgaand aan de inwerkingtreding hiervan op de hoogte gebracht. U aanvaardt dat deze kennisgeving kan gebeuren per e-mail of via uw factuur en erkent dat dit een voldoende, behoorlijke en individuele kennisgeving uitmaakt.

De prijsindexering zal geschieden volgens de volgende formule: nieuw tarief = oude tarief x (0,2 + loonkost jaar van indexatie / oorspronkelijke loonkost x 0,8).

Overige voorwaarden

De hier genoemde voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden beheerst door het Belgisch recht. Geschillen voortvloeiende uit, dan wel betrekking hebbende op deze voorwaarden worden voor arbitrage voorgelegd aan de Rechtbank van Gent.

Fleet Complete verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot de werking en of beschikbaarheid van de Licentie Producten. Fleet Complete staat niet in voor de juistheid en / of de volledigheid van de Licentie Producten. Gebruik van de Licentie Producten is volledig voor eigen risico van Abonnee. Fleet Complete garandeert niet dat de Licentie Producten geschikt zijn voor bepaalde doeleinden noch dat de Licentie Producten zonder onderbreking of gebreken zullen functioneren.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld aanvaardt Fleet Complete geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of verband houdend met de uitvoering of niet terdege of niet juiste uitvoering van een Abonnement. Onverminderd het voorgaande zal de aansprakelijkheid van Fleet Complete  jegens een Abonnee altijd beperkt blijven tot het Abonnementsgeld, betaald voor de maand waarin de geleden schade zich voordeed.

Vernietiging of nietigheid van één der bepalingen van dit Abonnement tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Fleet Complete kan van tijd tot tijd de onderhavige voorwaarden aanpassen en deze aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn wanneer een Abonnement wordt verlengd. Indien de Abonnee niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, kan Abonnee het Abonnement opzeggen op de wijze als in artikel 3 lid 5 beschreven. Fleet Complete zal de voorgenomen wijziging uiterlijk drie maanden voor afloop van de Abonnementsperiode mededelen.